Home Products Services News Contact About Us
Thai  l  English
Member
How to order
Gallery
Webboard
Download
FAQs
Guestbook
Alliances
Tracibility
Product Search
E-Newsletter
Product Catagories
1. Logistics Applications
2. Technology Products
3. Consultance Services
4. Collaborations
5. Sourcing Products
5a. อาหาร
5b. ยา
5c. เครื่องสำอางค์
5d. ผัก
5e. ผลไม้
เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
Visitor no:
5196987
News

  บริษัท ฮาลาล โกลบอลเซอร์วิสเซส ได้เข้าร่วมงาน WHASIB & IMG-GT HAPEX 2011 ที่หาดใหญ่

      การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรม และธุรกิจ (WHASIB 2011)" เวทีกลางแห่งการรวมตัวกันของผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ คณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม นักวิชาการและนักธุรกิจกว่า 200 ราย "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักธุรกิจฮาลาลในพื้นที่อันดามัน" จุดนัดพบของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลด้านโรงแรม ภัตตาคาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย และ "งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMG-GT HAPEX 2011)" ซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้แสดงสินค้าเกือบ 200 ราย พร้อมหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 2,000 ราย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน

      การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยใช้บริเวณ Conference Hall จัดเป็นเวทีกลางการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 28 ก.ค. 54 ที่ผ่านมา ตัวแทนองค์กรและหน่วยงานต่างๆ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้ให้ความสนใจมากกว่า 2,000 คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่หลั่งไหลเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้มากกว่า 100 คน 

      ด้านงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMG-GT HAPEX 2011) บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรภายใน Convention Hall ของศูนย์ประชุมนานานชาติฯ มอ. ละลานตาไปด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆที่น่าสนใจ ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค สินค้า OTOP จากชุมชนต่างๆในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมการแสดง การละเล่นอันเป็นวัฒนธรรมของมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานได้อย่างไม่รู้ลืม ตลอด 5 วันของการจัดงาน

      การจัดงานระดับนานาชาติครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้มีพัฒนาการก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งยังเกิดความร่วมมือระหว่างข้าราชการ นักวิชาการ และนักธุรกิจของสามประเทศในพื้นที่ IMT-GT ทั้งในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสานต่อเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระหว่างนักธุรกิจในพื้นที่กับนักธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประชากรต่างวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดนโยบายสมานฉันท์ ส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศ

 

การศึกษาเยี่ยมชม Aviapartner, Natherlands
การอบรมและศึกษาเยี่ยมชมคลังสินค้า
การอบรม Air Cargio Operation ให้คณะ MCS
การติดตั้งระบบ Air Cargo Systems
การขนส่งสิค้าข้ามแดนของ TNT, Singapore
WHASIB - PHUKET 2010
Food Pack 2010
HAL-Q 2009
โลจิสติกส์ฮาลาลสู่ไทยเข็มแข็ง
3rd IMT-GT
WHASIB 2009 13 May 2009 Phuket,Thailand.
HGS เข้ารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดปัตตานี
HGS เข้าร่วมงานโครงการอบรมนักวิทยาศาสตร์อาเซียน
HGS เข้ารวมงาน "การพัฒนาโรงงานผลิตอาหารในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองฮาลาลเข้าสู่ระบบ HAL-Q"
Seminar “Halal Certification by HAL-Q” On 12th – 18th July 2008
HGS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
HGS ร่วมมือกับ HSC พัฒนาระบบ HIT
HGS ร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาล ณ ประเทศมาเลย์เซีย
เมื่อฮาลาล... กลายเป็นตลาดใหญ่ของคนทั่วโลก
ฮาลาลคืออะไร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ให้การต้อนรับ Dewina Consult Sdn.Bhd,.
© Copyright HalalGlobalServices.com All rights reserved.